Права и задължения на ученика

 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

·        Ученикът е длъжен:

·        Да посещава редовно училище.

·        Да учи редовно уроците си.

·        Да носи винаги бележника си в училище.

·        Да поддържа ред и чистота в училището.

·        Да е учтив с околните.

·        Да се явяват в училище в приличен външен вид.

·        Да не внасят в училище ненужни за учебния процес и опасни за здравето вещи.

·        Да пазят личните си вещи, да не ги оставят без надзор.

            ·        Да опазват училищната собственост. При повреждането й да я възстановяват или заплащат.

 

ПРАВА НА УЧЕНИЦИТЕ

·        Ученикът има право:

o       Да избира училището , в което да учи.

o       Да изказва собствено мнение.

o       Да използва кабинетите и салоните в училище.

o       Да избира кой да защити интересите му , когато се налага.

o       Да бъде награждаван.

 

ПРАВА НА ДЕТЕТО

        Дете, по смисъла на Закона за закрила на детето в България, е всяко физическо лице до навършването му на 18 години.

·        Децата имат право да изразяват свободно мнението си по въпроси, които ги засягат  и то да се взема под внимание.

·        Децата имат право на образование.

·        Първоначалното образование  е безплатно и задължително.

·        Училището трябва да бъде достъпно за всяко дете.

·        Всяко дете има право на храна, дом и здравеопазване.

·        Всяко дете има право на любов, внимание и специални грижи.

·        Специално учредени международни организации следят за спазването правата на децата.